Nieuwsflits Stichting Democratisering G-Buurt

Nieuwsflits Stichting Democratisering G-Buurt Amsterdam Zuidoost 9 april 2020.

Beste bewoners, beste allen,                                                  

De hierna volgende tekst werd op vrijdag 2 april jl. naar bewoners en organisaties in de G-buurt gezonden om hen te informeren over de volgende situatie.

‘Nog midden in het verwerkingsproces over het zo plotselinge overlijden van de voormalige voorzitter van de stichting zijn wij geconfronteerd met een uiterst pijnlijke, onplezierige ontwikkeling die ons voor vele vragen plaatst.

Wij stellen u als bewoners en ondernemers van de G-buurt op de hoogte van het langs digitale weg onrechtmatig overschrijven van een totaalbedrag van euro 96.479,07 door de voormalige voorzitter in de week voorafgaand aan haar overlijden op 15 maart 2020.

De overschrijvingen zijn gedaan op een aantal rekeningen en er zijn een aantal aankopen gedaan. Omdat het hier om verduistering van subsidiegeld gaat is aangifte gedaan bij de politie.

Het stadsdeel Zuidoost als subsidiegever is direct op de hoogte gesteld.  Het onderzoek hoe dit kon gebeuren is in gang gezet. Onder andere is hiervoor een jurist aangetrokken om de zaak grondig te onderzoeken en geld terug te halen. De zaak is ingewikkeld en het onderzoek zal tijd nemen. Wij doen een beroep op u om geduld te hebben wat de resultaten van dit onderzoek zullen opleveren aan feiten.’

Update 9 april 2020

De afgelopen dagen is aan deze situatie van vermissing van subsidiegeld aandacht besteed door enkele kranten.

Wij willen u er op wijzen dat conform de feiten die er liggen, dat  de ex voorzitter deze handelingen heeft gepleegd buiten medeweten van de kerngroep leden en het andere bestuurslid van de stichting om. Er kan derhalve geen conclusie worden getrokken dat  er medeplichtigen zijn uit de kerngroep of het stichtingsbestuur. Dit maakt deze daad extra pijnlijk voor alle mensen met wie de ex voorzitter prettig heeft samengewerkt sinds de oprichting van de stichting in juni 2019 en de periode daarvoor.  Wij verwachten dat het onderzoek zal leiden tot een zo helder mogelijke beeldvorming, Het kan echter zijn dat er vragen bij u en ons blijven ook na het achterhalen van de feiten. Ook wordt onderzocht hoe zij alleen heeft kunnen handelen, terwijl de twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd waren. Een eerste lichtpuntje heeft zich in dit opzicht afgetekend. Er is reeds een bedrag van 22.699, 26 euro getraceerd en veiliggesteld bij één  van de banken van de onrechtmatige begunstigden.  Het algehele onderzoek , daar wijzen wij nog eens op, vergt tijd.

Als kerngroep en stichtingsbestuur betreuren wij deze ontwikkeling ten zeerste. De jaarrekening van 2019 was net afgerond en zou in breder verband besproken worden, waarna deze aangeboden kon worden aan de gemeente. Tevens waren wij in voorbereiding om het systeem OPEN POEN te implementeren om via internet inzage te geven in de financiële stromingen en besteding van het geld per activiteit vanuit het G-Buurtplan. Vanwege de maatregelen van corona is de implementatie vertraagd. Een nieuwsbrief gedateerd 23 maart lag al in concept klaar om bewoners te informeren over lopende zaken.  Deze brief zullen wij na de paasdagen  alsnog aan u doorsturen.

Deze situatie treft de G-buurt, de samenleving en ook de stadsdeel- en gemeente bestuurders die hun nek hebben uitgestoken om bewoners in staat te stellen om bottom-up opdrachten uit te voeren.

Wij kunnen echter de schouders niet laten hangen, maar moeten hier lering uit trekken, verder gaan om te herstellen wat hersteld kan worden. Veerkrachtig en vernieuwend dat dient de leidraad te zijn.

Een mooi en zinvol Pasen wordt u van harte toegewenst.

Met hartelijke groet,

Stichting Democratisering – en Kerngroep G-Buurt