Activiteit 1.1.4. Voorziening: Gratis deelname kinderopvang van kinderen in Gravestein en Geldershoofd. Doelgroep 1 tot 4 jaar.Om achterstanden voor te zijn of direct aan te pakken en kinderen kansen te bi eden om de juiste startkwalificatie te hebben als zij 4 jaar warden en starten op de basisschool, kan een pilot gedraaid warden om kinderen vanaf 1 jaar gratis te laten deelnamen aan kinderopvang activiteiten.

Het doel is het voorkomen van o.a. taalachterstanden. Het adequaat inspelen op de ontwikkelingsfases van kinderen en het juiste aanbod bi eden vanuit het 2• leer milieu, naast de zorg en begeleiding vanuit het thuisfront. Een optima le benutting van de eerste 1000 dagen van het jonge kind.

Het betreft hier kinderen vanaf 1 tot 4 jaar en woonachtig in het ontwikkelgebied Geldershoofd en Gravestein.

Om deelname te garanderen zal met ouders gekeken warden hoe dit plan uitgewerkt kan warden. Deel name kinderopvang gedurende 25 uur per week, bij voorkeur per halve dagdeel van 5 uur gedurende 5 dagen.

Een volgsysteem over de ontwikkelingen van deze kinderen wordt afgesproken met de aanbieder in de kinderopvang. Voor de betaling van de opvang voor deze doelgroep kan gekeken worden op welke wijze de gemeente om kan gaan met bepaalde voorzieningen die ouders krijgen en daarmee schuiven. (b.v. geen cadeau bon voor speelgoed, maar dit gaat op aan betaling kinderopvang en overige mogelijkheden).